POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

ALTRUISTS.PRO

INFORMACJE OGÓLNE

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Administratorem danych osobowych jest ALTRUISTS Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Wierzbicka 26/44, 26-600 Radom, dla którego Sąd Rejonowy dla Radomia w Radomiu, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000920924, NIP: 7252312010, REGON: 389897684, kapitał zakładowy: 60 000,00 PLN, e-mail: hello@altruists.pro

 

W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE I JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA?

ADO przetwarza jedynie dane osobowe, które Klient podał w związku z korzystaniem z Serwisu. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od Klienta) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
 • dochodzenia należności (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia bądź obrony praw) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa reklamacji i skarg (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
 • prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych (zakres danych: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu) art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych na podstawie odrębnie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • odpowiadanie na pytania (art. 6 ust.1 pkt f RODO),
 • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002, Nr 144, poz 1204 z późniejszymi zmianami), 
 • używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art.172 ustawy w z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800).

W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Klientów w momencie uzupełnienia formularza kontaktowego. W takim przypadku Klientów podaje adres e-mail, imię i nazwisko oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przesłania oferty. 

JAKIE DANE PRZETWARZAMY I JAK DŁUGO?

Jeżeli:

 • przeglądasz Serwis: adres IP (dla celów statystycznych), cookies. Dane przechowujemy do czasu wygaśnięcia cookies;
 • kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego: dane jakie nam podasz oraz adres IP. Dane przechowujemy przez okres 36 miesięcy lub dłużej, jeżeli jest to niezbędne na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
 • składasz reklamację: dane zawarte w dokumencie. Dane przechowujemy przez okres czasu wymagany przepisami prawa na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Reklamacja rozpatrywana jest do 14 dni;
 • przechowujemy dokumentację lub archiwizujemy na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń: dane niezbędne do realizacji procesu. Usunięcie następuje po zakończeniu obsługi procesu.

Jeżeli piszemy, że dane przechowujemy przez okres czasu wymagany przepisami prawa na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych to rozumiemy przez to okres czasu wskazany przepisami prawa jako termin wymagany.

JAKIE POWIADOMIENIA WYSYŁAMY I WIADOMOŚCI SYSTEMOWE?

Usługodawca może wysyłać wiadomości systemowe na adres e-mail Klienta. Wiadomości te wysyłane są w razie konieczności i dotyczą komunikatów związanych z Serwisem.

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE? 

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy Usługodawcy lub współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów, obsługą informatyczną, obsługą w zakresie płatności on-line lub obsługą księgową lub obsługą prawną.

TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, zaktualizowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji uprawnień, należy wysłać odpowiednią prośbę pocztą elektroniczną na adres email: hello@altruists.pro lub pocztą tradycyjną na adres: ALTRUISTS Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Wierzbicka 26/44, 26-600 Radom, Rozpatrzymy Twoje zgłoszenie niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 1 miesiąca od chwili otrzymania prośby od Klienta. Jeżeli jednak rozpatrzenie prośby nie będzie możliwe we wskazanym terminie, np. z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, wówczas zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpatrzenie prośby, nie dłużej jednak niż 2 miesiące. O ewentualnej konieczności wydłużenia terminu na rozpatrzenie prośby Klienta, poinformujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

COOKIES

Cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu z Serwisem. Cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających Osobom trzecim poznanie Twoich danych osobowych ani skontaktowania się z Tobą za pomocą np. poczty elektronicznej czy telefonu. Zaznaczamy także, że zapis cookies nie umożliwia nam ani osobom postronnym dostępu do Twojego prywatnego urządzenia.

Jakiego rodzaju cookies przetwarzamy?

Cookies techniczne

Umożliwiają prawidłowe wykorzystywanie transmisji komunikatu oraz zapamiętywanie Twoich ustawień, gdy zaznaczysz taką opcję w Serwisie lub/i pozwalają nam na tworzenie prostych statystyk na temat korzystania ze Serwisu. Wykorzystujemy cookie odpowiedzialne ze sesję logowania oraz wybrany język, w tym adres e-mail i nazwę Klienta w przypadku zbierania informacji o błędach.

Google Analytics

Google Analytics to narzędzie analityczne Google, które pomaga właścicielom stron internetowych i aplikacji zrozumieć, w jaki sposób korzystają z nich Klienci. Narzędzie może używać zestawu plików cookie w celu zbierania informacji i generowania raportów ze statystykami na temat Klienta Serwisu. Gromadzone dane nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych Klientów. Głównym rodzajem plików cookie używanych przez Google Analytics jest „_ga”.

Oprócz raportowania statystyk użytkowania strony dane zbierane przez Google Analytics mogą również ułatwiać, razem z niektórymi opisanymi wyżej plikami cookie, wyświetlanie bardziej trafnych reklam w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci. Dowiedz się więcej o plikach cookie z Google Analytics i ochronie prywatności

W jakich celach są wykorzystywane pliki Cookies przez Administratora danych osobowych?

 • Konfiguracji Serwisu,
 • rozpoznania urządzenia Klienta Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści,
 • celem identyfikacji Klienta,
 • Uwierzytelnienia Klienta w Serwisie i zapewniania utrzymania sesji Klienta w Serwisie, 
 • Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki – zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności,
 • Optymalizacja i zwiększenia wydajności świadczonych usług;
 • Analiz i badań oglądalności.

 

W jaki sposób mogę wyłączyć obsługę cookies?

Za pomocą ustawień swojej przeglądarki decydujesz o przetwarzaniu cookies. Jeżeli nie chcesz, aby cookies były przetwarzane możesz wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce). Możesz w dowolnym momencie usunąć cookies z poziomu swojej przeglądarki.

 

Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce internetowej może wpłynąć na sposób wyświetlania się zawartości Serwisu. 

 

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ? 

Wszelkie zapytania o sposób przetwarzania danych prosimy kierować na adres e-mail: hello@altruists.pro

 ul. Wierzbicka 26/44, 26-600 Radom