REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ALTRUISTS.PRO oraz EDU.ALTRU.ME

PREAMBUŁA:

Wszelkie informacje udostępnione przez Usługodawcę w serwisie http://www.altruists.pro/ (dalej jako „Serwis”), a także w innych powiązanych serwisach wskazanych w niniejszym Regulaminie lub bezpośrednio za pośrednictwem Serwisu nie stanowią ani w całości, ani w części „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w Serwisie treści, w tym w szczególności choć nie wyłącznie materiały tekstowe, graficzne lub wideo nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu wskazanych wyżej ustaw, w tym również nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego. Informacje zawarte w Serwisie są jedynie prywatną opinią Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących. Należy pamiętać, że rynek kryptowalut (w tym również walut wirtualnych) oraz rynek giełdowy charakteryzują się określonymi rodzajami ryzyka, w tym przede wszystkim dużą zmiennością cen na tych rynkach, które mogą być przyczyną utraty całości zainwestowanego kapitału.
W każdorazowym przypadku w odniesieniu do treści umieszczonych za pośrednictwem Serwisu lub serwisów powiązanych, należy inwestować tylko taką część swoich środków, na których stratę można sobie pozwolić w danym określonym przypadku.

 

§1. DEFINICJE

 1. USŁUGODAWCA / SPRZEDAWCA / POŚREDNIK – ALTRU Sp. z o.o.
  z siedzibą pod adresem Wierzbicka  26/44, 26-600 Radom, KRS: 0000920924, NIP: 7252312010, REGON: 389897684, kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN;
 2. PLATFORMA / SERWIS – strona internetowa znajdująca się pod adresem http://www.altruists.pro/  oraz https://edu.altru.me/ w ramach której Klient, może nabyć Produkty oraz korzystać z Usług dostępnych w Serwisie, a udostępnionych przez Sprzedawcę; 
 3. REGULAMIN – niniejszy dokument wraz z załącznikami określającymi min. zasady zawierania Umów Dostarczania Treści Cyfrowych oraz zasady świadczenia
  i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu na rzecz Klientów. Regulamin określa również prawa i obowiązki Klienta
  i Sprzedawcy;
 4. APLIKACJA – zasadniczo określa dostęp do określonej grupy tematycznej utworzonej lub zarządzanej przez Usługodawcę;
 5. KLIENT / PARTNER – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca odpowiednie uprawnienia regulowane przepisami krajowymi, jeśli takowe są konieczne w miejscu jego zamieszkania; 
 6. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 7. LOGIN – nazwa własna Klienta lub adres e-mail, służący jego identyfikacji wraz
  z Hasłem koniecznym do dokonania autoryzacji, w trakcie uzyskiwania dostępu do Serwisu; 
 8. HASŁO – unikalny ciąg znaków stworzony przez Klienta, zapewniający mu dostęp do Konta;
 9. KONTO KLIENTA – przypisany do Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień
  w ramach Serwisu, zawierający informacje niezbędne do jego autoryzacji oraz umożliwiający korzystanie z dodatkowych funkcjonalności oraz Usług, w tym dokonywanie zakupów za pośrednictwem Serwisu. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Serwisie. Konto umożliwia zapisywanie
  i przechowywanie informacji o danych Klienta, dostęp do treści cyfrowych oraz innych Usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu; 
 10. CENA – określona w walucie tradycyjnej lub walucie wirtualnej kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta, zgodnie z Umową Sprzedaży lub tytułem dostarczenia treści cyfrowych, zgodnie z Umową Dostarczenia Treści Cyfrowych; 
 11. TREŚĆ / TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia, filmy, opisy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu; 
 12. USŁUGA / USŁUGI – usługa lub usługi świadczone drogą elektroniczną
  w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na rzecz Klienta, w tym szczególności są to usługi takie jak: Konto Klienta, elektroniczne formularze dostępne w Serwisie czy Newsletter;
 13. EMITENT TOKENÓW – podmiot zewnętrzny, będący organizatorem poszczególnych Projektów, ponoszący pełną odpowiedzialność za jego realizację,
  w tym szczególności za emisję Tokenów oraz ich przekazanie;
 14. PROGRAM PARTENRSKI ALTRUISTS PRO!  – oznacza program lojalnościowy organizowany przez Usługodawcę mający na celu odpłatne promowanie usług dostępnych w Serwisie;
 15. PRODUKT – dostępna w Serwisie nowa rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny lub dostępne
  w Serwisie treści cyfrowe, będące przedmiotem Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych za zapłatą Ceny;
 16. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym np. koszty wysyłki;
 17. UMOWA DOSTARCZENIA TREŚCI CYFROWYCH – Umowa, której przedmiotem jest dostarczenie Klientowi treści cyfrowych, które oznaczają dane wytwarzane
  i dostarczane w formie cyfrowej np. materiały wideo, kurs on-line, webinar lub Aplikację; 
 18. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych składane
  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i jej wykonania. Klient akceptując zamówienie, wyraża jednocześnie zgodę na zawarcie Umowy; 
 19. NEWSLETTER – Usługa elektroniczna świadczona za pośrednictwem Serwisu, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Sklepie, na podany przez Klienta adres e-mail, za wyraźną zgodą Klienta; 
 20. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – podmiot decydujący o środkach
  i celach przetwarzania danych osobowych;

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów, jak również prawa
  i obowiązki Usługodawcy, jako podmiotu będącego równocześnie Sprzedawcą Produktów dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Regulamin jest skierowany zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie również do jego Załączników, chyba, że inne znaczenie zostało wyraźnie w nich wskazane.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu utworzenia Konta Klienta, a przede wszystkim w celu złożenia przez Klienta Zamówienia. Korzystanie z Serwisu oznacza jednocześnie każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z Treściami znajdującymi w Serwisie. 
 4. Klient jednocześnie, oświadcza, że przeczytał i zrozumiał, postanowienia niniejszego Regulaminu w całości, a także, że nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń bądź uzupełnień.
 5. Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów fizycznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu lub Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych m.in. w postaci kursów on-line oraz innych produktów elektronicznych opisanych w poszczególnych podstronach Serwisu. 
 6. Informacje udostępnione za pośrednictwem Serwisu, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 7. Klient uprawniony i zobowiązany jest do korzystania z Serwisu, zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Regulamin udostępniony jest w Serwisie przez Usługodawcę nieodpłatnie w postaci elektronicznej w taki sposób, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z jego treścią, a także miał możliwość jego utrwalenia.
 9. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Klientów, zgodnie z postanowieniami szczegółowo wskazanymi w polityce prywatności, udostępnionej elektronicznie za pośrednictwem Serwisu.

 

 

§ 3. TECHNICZNE WYMOGI ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. W celu korzystania z Serwisu, Klient winien posiadać urządzenie umożliwiające korzystanie z sieci Internet, połączenie z siecią, przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie stron www (np. Internet Explorer, Google Chrome, Safari) z włączoną obsługą plików cookies, obsługująca szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (E-mail) do korzystania
  z poszczególnych Usług oraz w szczególnych przypadkach program czytający pliki w formacie PDF.
 2. Zasadniczo przeglądanie Produktów oferowanych w Serwisie nie wymaga rejestracji Konta Klienta. Rejestracja Konta Klienta jest konieczna celem korzystania
  z poszczególnych Usług wskazanych bezpośrednio na Serwisie oraz każdorazowo
  w przypadku dokonywania Zamówienia. 
 3. Utworzenie Konta Klienta dokonywane jest nieodpłatnie poprzez poprawne uzupełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza elektronicznego. W trakcie wypełniania formularzy, Klient ma możliwość zapoznania się z postanowieniami Regulaminu oraz innych dokumentów i jest zobowiązany do zaakceptowania ich treści.
 4. Po wypełnieniu formularza, o którym w ust. 3, na podany przez Klienta adres
  e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia zarejestrowanego Konta. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą
  a Sprzedawcą, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Klient korzystający z Serwisu, zobowiązany jest do podawania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych zgodnie z informacjami wskazanymi
  w elektronicznym formularzu dostępnym przy rejestracji Konta Klienta.
 6. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego, poprzez w szczególności:
  1. niepodejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (spam);
  2. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości wskazanej na poszczególnej podstronie Serwisu, wobec przystąpienia do procesu Zamówienia. W tym celu jednocześnie Klient niniejszym upoważnia Sprzedawcę do pobrania opłaty za zakupiony Produkt
   w pełnej wysokości w jego imieniu; 
  3. niedostarczanie oraz niezamieszczanie w Serwisie treści zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu;
  4. powstrzymanie się od reklamy oraz promocji własnych usług w Serwisie;
  5. zachowanie kultury wypowiedzi poprzez powstrzymanie się od wulgaryzmów bądź słów powszechnie uznawanych za obraźliwe;
  6. korzystanie z wszelkich Treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom stały dostęp do Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług. Jednakże Sprzedawca nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw technicznych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie, bez konieczności uprzedniego informowania o tym Klientów.
 8. Usługodawca ma prawo do czasowego lub stałego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia usług drogą elektroniczną, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Klientów. Klient nie ma roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań technicznych korzystania z Serwisu w każdym czasie, a także zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu dowolnym terminie, bez konieczności uprzedniego informowania o tym Klientów.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Klient, korzystając z linków umieszczonych w Serwisie w formie np. reklam, czy innych treści sponsorowanych. 
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta celem zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnej Usługi, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta Klienta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta czy Serwisu.

§ 4. KONTO KLIENTA ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Konto może zostać utworzone przez osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą odpowiednie uprawnienia regulowane przepisami krajowymi, jeśli takowe są konieczne w kraju siedziby. 
 2. Założenie Konta odbywa się poprzez podanie wymaganych informacji zawartych
  w formularzu rejestracyjnym na Platformie. Rejestracja na Platformie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet (online).
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podania zgodnych ze stanem faktycznym oraz aktualnych danych, w tym danych osobowych; 
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych,
   w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania.
 4. Klient po wypełnieniu pól rejestracyjnych potwierdza zaznajomienie się
  z dokumentacją dostępną w Serwisie, niniejszym Regulaminem, polityką prywatności oraz pozostałymi dokumentami wskazanymi przez Usługodawcę w formularzu rejestracji Konta. Kolejno Klient otrzymuje wiadomość mailową na podany podczas rejestracji adres mailowy, z informacją o potwierdzającą zawarcie Umowy o Świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 5. Konto w formie Usługi, świadczone jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy,
  w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługodawcy. Klient może również samodzielnie usunąć swoje konto, korzystając z odpowiednich funkcjonalności w obrębie Konta Klienta. 
 6. W zakresie Usług, nie wskazanych w powyższych ustępach, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy ponadto następujące nieodpłatne Usługi elektroniczne na rzecz Klientów: 
  1. składanie Zamówień oraz zawierania Umowy Sprzedaży lub Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych; 
  2. prezentowanie treści reklamowych i marketingowych dostępnych
   w Serwisie;
  3. korzystanie z formularzy elektronicznych dostępnych w Serwisie; 
  4. Newsletter.
 7. Wszelkie skutki powstałe w wyniku wejścia w posiadanie przez osoby trzecie Hasła dostępu do Konta Klienta, nie rodzą odpowiedzialności po stronie Usługodawcy.
 8. Zabrania się Klientowi współdzielenia Konta Klienta z innymi osobami, przenoszenia praw do Konta, a także wszelkich innych form udostępniania części lub całości Konta Klienta na rzecz innej osoby trzeciej. Klient może posiadać wyłącznie jedno Konto Klienta w Serwisie.

§ 5. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Główne cechy przedmiotu świadczenia w zakresie poszczególnego Zamówienia Klienta są określone na stronie danego Produktu lub w inny właściwy dla danego Produktu sposób, w ramach Serwisu. 
 2. Między Klientem a Sprzedającym może zostać zawarta Umowa Dostarczenia Treści Cyfrowych lub Umowa Sprzedaży, której zawarcie następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia. W tym celu Klient zobowiązany jest do przekazania wszelkich danych, w tym danych osobowych, wymaganych w trakcie procesu transakcyjnego w związku z przekazaniem przez niego Ceny wobec nabycia poszczególnego Produktu.
 3. Sprzedawca umożliwia złożenie Zamówienia przez Klienta w następujący sposób:
  1. klient wybiera Produkt, po czym przechodzi do formularza Zamówienia podsumowującego wartość wszystkich wybranych przez Klienta Produktów;
  2. w przypadku zakupu przedmiotów fizycznych, Klient wybiera dodatkowo jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy Produktu;
  3. klient zobowiązany jest do wskazania danych, niezbędnych do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę; 
  4. w trakcie składania Zamówienia, Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wybranych Produktów; 
  5. kolejno Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia całościowych kosztów;
  6. w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
 4. W ramach przekazania Ceny przez Klienta do Sprzedawcy, w związku ze złożonym Zamówieniem, o którym mowa w powyższych ustępach, Klient uzyskuje możliwość płatności przez:
  1) Payu (
  https://poland.payu.com/)
  2) Przelewy24 (
  https://www.przelewy24.pl/)
  3) Stripe (
  https://stripe.com/);
  4) Apple Pay (
  https://www.applepay.pl/);
  5) Nowpayments (
  https://nowpayments.io/)
 5. Usługobiorca korzysta z płatności cyklicznych, wykorzystując do tego bramkę płatność PayU jako głównego dotawce płatności cyklicznych.
 • W przypadku płatności cyklicznych usługodawca ma możliwość pobierania opłat miesięcznych, kwartalnych i rocznych w zależności od produktu, który nabywa klient.
 • Dane kartowe przechowywane i zabezpieczone są przez dostawcę płatności cyklicznych, czyli PayU.
 • W przypadku rezygnacji z płatności cyklicznych należy zgłosić taką dyspozycję mailowo na adres hello@altruists.pro. Czas realizacji dyspozycji wynosi 72h.
 1. Płatności cykliczne - produkty i wysokość opłaty. 
  Usługodawca ma możliwość pobierania opłat cyklicznych za produkty wyszczególnione poniżej:
 • Opłata administracyjna (płatność cykliczna / miesięczna / wysokość opłaty to 200 zł/mc)
 • Opłata subskrypcyjna pakiet Gold (płatność cykliczna / miesięczna / wysokość opłaty to 320 zł/mc)
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany, dodania, usunięcia lub modyfikacji poszczególnego operatora płatności wskazanych w ust. 4, a także zastrzega sobie prawo do możliwości bezpośredniego przyjęcia Ceny od Klienta,
  z jednoczesnym pominięciem operatorów wskazanych w ust. 4. 
 2. Umowa wskazana w ust. 2, zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy, na podany przez niego adres e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia. 
 3. W przypadku braku możliwości przyjęcia przez Sprzedawcę wszystkich lub niektórych Zamówień, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji. Wówczas Klient ma możliwość akceptacji realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę w określonej przez Sprzedawcę części lub może anulować w całości złożone Zamówienie. Anulowanie Zamówienia przez Klienta w powyższej sytuacji zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji. 
 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 7, Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczoną przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie mogła zostać zawarta.   
 5. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę Produktu lub Produktów oraz inne koszty (np. koszty wysyłki). O łącznej Cenie oraz wszelkich innych kosztach występujących w związku z realizacją Zamówienia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w momencie wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 2.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia akcji promocyjnej na poszczególne Produktu, w tym również np. w zakresie obniżenia ceny poszczególnego Produktu. W sytuacji, w której jest to niezbędne, Sprzedawca udostępni na rzecz Klienta oddzielny Regulamin określający zasady przeprowadzania poszczególnej akcji promocyjnej. W takiej sytuacji postanowienia danego regulaminu akcji promocyjnej, mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

§ 6. DOSTARCZENIE PRODUKTU

 1. Dostarczenie zakupionych Produktów w formie elektronicznej (kurs on-line, webinar, e-book lub Aplikacji) jest bezpłatne i odbywa się drogą elektroniczną poprzez bezpośrednie przypisanie poszczególnych materiałów wideo lub kursów online do Konta Klienta lub poprzez przekazanie dostępu do poszczególnej Aplikacji na adres e-mail Klienta, wskazany przez niego w procesie rejestracji Konta lub
  w trakcie składania Zamówienia. Warunkiem otrzymania przez Klienta zamówionych Produktów, jest prawidłowe złożenie Zamówienia oraz przekazanie Ceny wobec zakupu poszczególnych Produktów. 
 2. Dostarczenie, o którym powyżej następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie do 24h od momentu prawidłowego przekazania Ceny do Sprzedawcy,
  z jednoczesnym zastrzeżeniem możliwości wydłużenia tego terminu przez Sprzedawcę, w przypadku wystąpienia przyczyn, na które ten nie ma wpływu, takich jak np. przerwy techniczne, awarie systemu czy wystąpienie szeroko rozumianej siły wyższej, do maksymalnie 7 dni.
 3. Dostawa Produktu fizycznego do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane bezpośrednio w Serwisie. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub Produktu. Sprzedawca jednocześnie zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostawy oraz płatności poszczególnych Produktów fizycznych, w każdym czasie.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępności poszczególnego Produktu, wskazując jednocześnie w widocznym miejscu w Serwisie lub w procesie Zamówienia, kiedy dana treść będzie dostępna (np. otrzymasz dostęp najpóźniej do wskazanego dnia). W takiej sytuacji termin dostarczenia Produktu, wskazany
  w ust. 2 termin liczony jest od daty w którym dany Produkt będzie dostępny.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia Produktów w formie elektronicznej, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie danego Produktu (np. dostęp miesięczny, dostęp roczny). W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu, Klient utraci dostęp do zakupionego Produktu, chyba że przed upływem wskazanego terminu dokona właściwej opłaty, wobec przekazania Ceny za poszczególny Produkt do Sprzedawcy.
 6. Jeżeli dostęp do materiałów wideo lub kursu online przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do poszczególnego materiału, o czym uprzedzi Klientowi przynajmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem.
 7. Klient zobowiązany jest korzystać z Serwisu, w tym w szczególności z materiałów wideo, kursów online lub dostępu do Aplikacji w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności zobowiązany jest:
  1. korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystania z niej przez inne osoby trzecie, szczególnie choć nie wyłącznie poprzez wykorzystywanie złośliwego oprogramowania;
  2. korzystać z Platformy w sposób nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Platformy;
  3. nie udostępniać danych dostępowych do swojego Konta jakimkolwiek osobom trzecim;
  4. nie rozpowszechniać materiałów wideo, kursów online lub dostępu do Aplikacji w całości lub we fragmentach, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy, a także nie kopiować ich w żadnej części.
 8. Z chwilą pierwszego zalogowania się do Konta Klienta przez Klienta, treści cyfrowe stanowiące zawartość materiałów wideo lub kursów online uważa się za dostarczone w całości. W przypadku Zamówienia obejmującego dostęp do Aplikacji etc. dostarczenie do Klienta następuje poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, wraz z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do danego Produktu. 

§ 7. PROGRAM INWESTYCJE W PROJEKTY I PROGRAM
PARTNERSKI ALTRUIRS PRO!

 1. Klient jest uprawniony do skorzystania z Programu Inwestycje w Projekty, którego zasady określone są w Załączniku nr 1, przy czym zastrzega się, że są to czynności (inwestycje) dokonywane jako transakcje między Klientem a Emitentem, za pośrednictwem umocowanej osoby (Pośrednika - Usługodawcy) wykonującej czynności zmierzające do zawarcia przez Klienta i Emitenta konkretnej umowy, przy czym Pośrednik jest umocowany i działa wyłącznie w imieniu i na rzecz Klienta. Pośrednik nie reprezentuje tutaj w żaden sposób Emitenta i nie bierze za niego odpowiedzialności. 
 2. Klient jest uprawiony do przystąpienia do Programu Partnerskiego umożliwiającego uzyskania wynagrodzenia w zamian za:
 1. aktywne promowanie usług dostępnych w Serwisie;
 2. udzielanie szczegółowych i rzetelnych informacji o usługach dostępnych
  w Serwisie;
 3. udostępnianie materiałów informacyjnych dotyczących usług dostępnych
  w Serwisie.
 1. Klient przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności związanej z Programem Partnerskim powinien dołączyć do programu poprzez rejestrację w Panelu Klienta dostępną po zalogowaniu na konto w Serwisie;
 2. Dalsze regulacje w zakresie dotyczącym Programu Partnerskiego znajduję się
  w załączniku nr 2 oraz 3 niniejszego Regulaminu. 


 

§ 8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, znaków towarowych, domeny internetowej, formularzy elektronicznych oraz dokumentów umieszczonych w Serwisie, w tym również tekstu, grafiki i zdjęć zamieszczonych przez Usługodawcę należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu lub jego elementów, w tym
  w szczególności materiałów wideo, kursów online oraz wszelkich innych treści elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w niniejszym Regulaminie lub dozwolonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu.
 3. Wykorzystywanie danych Serwisu w celach komercyjnych odbywać się może jedynie po uprzednim powiadomieniu Usługodawcy oraz jednocześnie po uzyskaniu jego pisemnej zgody.
 4. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania danych dostępnych w Serwisie podlegają przepisom prawa powszechnie obowiązującego w miejscu siedziby Usługodawcy, a w szczególności przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Serwisie w sposób niezgodny
  z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w sposób niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, stanowić będzie naruszenie praw przysługujących Usługodawcy.

§ 9. SANKCJE I REKLAMACJE

 1. Naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu mogą, stosownie do skali naruszenia, skutkować:
  1. ostrzeżeniem;
  2. czasowym zawieszeniem Konta Klienta, tj. uniemożliwieniem dostępu do Konta Klienta;
  3. usunięciem Konta Klienta, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy, z możliwością nałożenia kary, w przypadku szczególnie rażącego działania na szkodę Usługodawcy.
 2. Strony zgodnie postanawiają, że usunięcie Konta Klienta pod jakimkolwiek tytułem prawnym lub faktycznym, nie powoduje po stronie Usługodawcy obowiązku zwrotu na rzecz Klienta uiszczonej Ceny, o ile to nastąpiło, w zakresie w jakim Usługodawca poniósł do chwili usunięcia Konta Klienta bezpośrednie oraz pośrednie, uzasadnione koszty związane z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Klienci i podmioty trzecie mogą zgłaszać naruszenia, reklamacje i odwołania od decyzji Usługodawcy na adres e-mail Usługodawcy. Zgłoszenie musi zawierać: 
  1. oznaczenie danych Klienta;
  2. precyzyjny opis zgłoszenia.
 4. Usługodawca udziela informacji o rozpoznaniu reklamacji drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Usługodawca zastrzega, że rozpatrzenie zgłoszenia może wymagać uzyskania od zgłaszającego dodatkowych wyjaśnień, przy czym czas udzielania przez niego odpowiedzi, każdorazowo odpowiednio wydłuża okres rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego. 
 5. Przesłanie przez zgłaszającego zgłoszenia reklamacyjnego w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Usługodawcy odpowiedzi w formie elektronicznej.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu na zasadach ogólnych, a przewidziane w niniejszym Regulaminie zobowiązania Usługodawcy będą traktowane jako zobowiązania starannego działania i przy zachowaniu normalnej staranności przewidzianej dla tego typu stosunków. 
 2. Klient, w tym również Klient będący Konsumentem lub przedsiębiorcą, który zawarł umowę niemającą dla niego charakteru zawodowego oraz oświadczającego, że korzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38a Ustawy
  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały przewidziane przez przepisy powszechnie obowiązującego przepisy prawa w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy w postaci Produktów w formie elektronicznej, wobec zawarcia Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych lub Produktów fizycznych, wobec zawarcia Umowy Sprzedaży. Klient może skorzystać z tego uprawnienia dot., treści cyfrowych wyłącznie raz w roku (licząc lata wedle okresu od dnia dokonania pierwszego zakupu w cyklach dwunastomiesięcznych). W pozostałym zakresie prawo odstąpienia od umowy zostaje wyłączone wobec dostarczenia do Klienta treści cyfrowych.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, zgodnie z ust. 2 może zostać złożone
  w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy lub z wykorzystaniem formularzy elektronicznych dostępnych w Serwisie. 
 4. Wobec dokonanego odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zasadniczo dokonuje zwrotu płatności na rzecz Klienta, o którym mowa w ust. 2, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.
 5. W przypadku dokonania płatności przy użyciu metody płatności Stripe zwrot zostanie pomniejszony o koszty transakcji poniesione przez Sprzedającego tj. prowizję
  (od 1,5% - 2,15% wysokości transakcji) szczegółowe informację dostępne są pod adresem:
  https://stripe.com/en-pl. Istnieje również możliwość powstania różnic kursowych, tj. kosztów przewalutowania, którymi zostanie obciążony Kupujący. Szczegółowe informację na temat możliwości powstania różnic kursowych dostępne po kontakcie ze Sprzedającym.
 6. W sytuacji odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o której mowa w ust. 2, Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt do Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Zwracany Produkt fizyczny powinien zostać zabezpieczony w taki sposób, aby nie uległ on zniszczeniu w czasie transportu.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków na rzecz Klienta, będącego Konsumentem do momentu otrzymania zwracanego Produktu fizycznego lub do momentu otrzymania dowodu jego odesłania.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem, zgodnie z ust. 2, ten ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Klient przyjmuje do wiadomości, że informacje udostępniane przez Usługodawcę
  w zakresie walut wirtualnych lub kryptowalut są procesami opartymi na wykorzystaniu innowacyjnych i nowoczesnych technologii, których stosowanie wiąże się ze określonymi rodzajami ryzyka, w tym utratą całości kapitału. Ponadto Klient przyjmuje do wiadomości, iż stanowisko organów państwowych względem stosowania technologii blockchain, walut wirtualnych, a także kryptowalut podlega ciągłym zmianom, w celu m.in. wypracowania jednolitej linii interpretacyjnej.
 10. Usługodawca nie udziela Klientowi w ramach niniejszego Regulaminu, jakichkolwiek gwarancji i zapewnień odnośnie do świadczeń niemożliwych do spełnienia, czy też zagwarantowania.
 11. Strony zgodnie oświadczają, że odpowiedzialność Usługodawcy wobec Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w najszerszym, dopuszczalnym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego zakresie.

§ 11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, tj. ALTRU Sp. z o.o. (KRS: 0000920924) z siedzibą pod adresem Wierzbicka 26/44, 26-600 Radom. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod adresem e-mail hello@altruists.pro
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dane Ogólne Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały określone w polityce prywatności dostępnej w Serwisie prowadzonych pod adresem
  http://www.altruists.pro/ oraz https://edu.altru.me/ 
 3. Usługodawca zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych, a także iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem
  z naruszeniem przepisów prawa oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podawania przyczyny. O wszelkich zmianach Usługodawca będzie informować poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie lub poprzez wiadomość elektroniczną skierowaną do Klientów lub bezpośrednio w ramach komunikatu dostępnego na Koncie Klienta. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo do zamknięcia Konta. 
 2. Brak podstaw prawnych lub niekompletność którejkolwiek z klauzul zawartych
  w Regulaminie nie oznacza, że cały Regulamin traci moc prawną. Postanowienia te zmienia się na takie, które najbardziej oddają jej sens i cel zapisów dotychczasowych.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Usługodawca w przypadku niekorzystnych zmian w środowisku podatkowym i prawnym może przenieść prawa i obowiązki wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, na inny podmiot, osobę lub osoby trzecie, w tym na przeniesienie praw i obowiązków do innej, nowopowstałej spółki. Klient ponadto wyraża zgodę, na wszelkie przekształcenia oraz zmiany prawne samego Usługodawcy. Przeniesienia praw ze strony Klienta jest zabronione, chyba że Usługodawca wyrazi na to pisemną zgodę.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Klienta przewidują dla niego korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa kraju zwykłego pobytu Klienta.
 6. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zostaje poddane właściwym sądom polskim, właściwym miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 7. Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Klientowi przysługuje możliwość rozwiązania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – INWESTYCJE W PROJEKTY

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Załącznik określa prawa oraz obowiązki Klientów wynikające z dokonywania inwestycji w Projekty, a także prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność Pośrednika jako podmiotu dokonującego przekazu środków do Emitenta Tokenów.

 

§ 2. OGÓLNE WARUNKI DOKONYWANIA INWESTYCJI W PROJEKTY

 

 1. Każdy Klient po zaakceptowaniu niniejszego Załącznika do regulaminu otrzymuje od Pośrednika informację o możliwości dokonania inwestycji w określone Projekty,
  w których zaplanowana jest emisja Tokenów.
 2. Każdy Klient, aby dokonać inwestycji w określony Projekt musi przystąpić do programu OTC (rynek over-the-counter) dostępnego w aplikacji Discord oraz dokonać przekazu środków na rzecz Pośrednika przy użyciu kryptowaluty Tether (USDT). 
 3. Emitenci Tokenów w zamian za środki przekazane przez Klientów zobowiązuje się dążenia do ukończenia Projektu, wejścia na giełdę oraz uwolnienia Tokenów, które zostaną przekazane Pośrednikowi w celu rozdysponowania poszczególnym Klientom
  w zależności od ilości zakupionych Pakietów. Przy czym Emitenci Tokenów odpowiadają w całości za realizację Projektów. 
 4. Pośrednik zastrzega sobie prawo wyznaczania okresów, w których możliwe jest dokonanie inwestycji w określony Projekt oraz do wcześniejszego zakończenia wyznaczonych okresów, o czym szczegółowo będzie informował w aplikacji Discord.
 5. Pośrednik zastrzega sobie możliwość wykluczenia poszczególnych Klientów
  z możliwości dokonania inwestycji w Projekt z powodu złamania Regulaminu Sklepu Internetowego ALTRUISTS.PRO lub jednego z jego załączników.
 6. W przypadku wykluczenia poszczególnego Użytkownika, przysługuje mu możliwość złożenia reklamacji na adres e-mail: hello@altruists.pro.

 

§ 3. PRAWA, OBOWIĄZKI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
POŚREDNIKA W ZAKRESIE INWESTYCJI W PROJEKTY

 

 1. Pośrednik zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania środków do Emitenta Tokenów.
 2. Pośrednik jest uprawniony do niedokonywania przekazu środków na rzecz Emitenta Tokenów, w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności. Przy czym Pośrednik jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu środków na rzecz Klientów.
 3. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialność za środki przekazane przez Klientów od momentu ich przekazania do Emitenta Tokenów.
 4. Wszelkie reklamacje oraz roszczenia po przekazaniu środków przez Pośrednika powinny być kierowane bezpośrednio do Emitenta Tokenów.


 

§ 4. ZAKRES PRAW I OBOWIĄZKÓW KLIENTÓW
W ZAKRESIE INWESTYCJI W PROJEKTY

 

 1. Klient oświadcza, iż w ramach niniejszej inwestycji środków w Projekt polegającej na emisji Tokenów przez Twórców Projektu działa w imieniu własnym i na własną rzecz,
  a w szczególności nie działa na rzecz osoby lub podmiotu będącego obywatelem bądź rezydentem państw, których prawo ogranicza lub zabrania udziału w procesach zbiorczo oraz powszechnie określanych jako Initial Coin Offering lub klasyfikuje Proces dystrybucji Tokenów wyłącznie jako emisje instrumentów finansowych lub pochodne instrumentów finansowych w rozumieniu właściwych ustaw krajowych. Klient oświadcza również, że środki przeznaczone na przystąpienie do Procesu dystrybucji Tokenów pochodzą z legalnych źródeł. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż Token nie jest:
 1. dokumentem imiennym, na zlecenie lub wystawionym na okaziciela, a także instrumentem finansowym oraz jednostką uczestnictwa lub certyfikatem inwestycyjnym w rozumieniu właściwych ustaw krajowych w miejscu siedziby Usługodawcy;
 2. detalicznym produktem zbiorowego inwestowania w rozumieniu art. 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) i nie jest objęty regulacjami prawnymi gwarantowanymi przez państwo;
 1. Klient oświadcza oraz zapewnia Pośrednika, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu w całości, bez zastrzeżeń oraz uzupełnień, a także przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, iż:
  1. proces dystrybucji Tokenów nie jest ofertą publiczną, działalnością zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub działalnością wykonywaną przez fundusz inwestycyjny, a także, że działalność Usługodawcy nie jest działalnością bankową, czy też działalnością ubezpieczeniową lub reasekuracyjną w rozumieniu właściwych ustaw krajowych w miejscu siedziby Usługodawcy;
  2. pośrednik nie gwarantuje Klientowi tego, iż Proces dystrybucji Tokenów zostanie
   w ogóle rozpoczęty, jak również samo nabycie Tokenów przyniosą Klientom oczekiwane przez niego rezultaty, wyniki, czy też korzyści ekonomiczne lub finansowe.
 2. Klient jest zobowiązany przed dokonaniem inwestycji do samodzielnego sprawdzenia projektu.
 3. Pośrednik nie jest Emitentem Tokenów, nie ma wpływu na realizację Projektu, w tym szczególności nie ponosi odpowiedzialności za brak emisji Tokenów lub brak ich dostarczenia do Pośrednika. 
 4. Klient oświadcza, że zna ryzyko inwestycji oraz jest świadom możliwości utraty zainwestowanych środków. 

 

§ 5. INWESTYCJA W PROJEKT

 

 1. Klient dokonuje inwestycji w określony Projekt po uzyskaniu dostępu do OTC dostępnego w aplikacji Discord.
 2. Szczegółowe informację o Projektach dostępne są w aplikacji Discord.
 3. Ilość zainwestowanych środków przez Klienta jest zależna od ilości otrzymanych
  w przyszłości Tokenów.
 4. Tokeny będą uwalniane w określonych cyklach czasu. Przesłanie Tokenów przez Pośrednika do Klientów nastąpi niezwłocznie. 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – PROGRAM PARTNERSKI
(PRAWA I OBOWIĄZKI)

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy załącznik określa warunki odpłatnej współpracy pomiędzy Usługodawcą oraz Partnerem w zakresie polecania oraz promowania Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Partner jest uprawniony i zobowiązany po przystąpieniu do Programu Partnerskiego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz jego załącznikach do realizacji następujących czynności faktycznych i prawnych:
  1. aktywne promowanie usług dostępnych w Serwisie;
  2. udzielanie szczegółowych i rzetelnych informacji o usługach dostępnych
   w Serwisie;
  3. udostępnianie materiałów informacyjnych dotyczących usług dostępnych
   w Serwisie.

§ 2. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY ZWIĄZANE
Z PROMOWANIEM USŁUG PRZEZ PARTNERÓW

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do:
  1. udostępniania Partnerowi wszelkich materiałów marketingowych i informacji koniecznych do prawidłowej realizacji czynności określonych w §1 ust. 2 niniejszego załącznika do Regulaminu.  Materiały online udostępniane są bezpłatnie w ramach udziału w Programie Partnerskim.
  2. udostępnienie panelu Partnera dostępnego w Serwisie, w którym widoczne będą abonamenty opłacone z polecenia Partnera oraz naliczone prowizje własne i grupowe.
  3. udostępnienia Systemu teleinformatycznego Usługodawcy, w tym do panelu Partnera w czasie brania w nim udziału, a także w razie wypowiedzenia przez Partnera uczestnictwa Programie Partnerskim

§ 3. PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERÓW W ZAKRESIE PROMOWANIA USŁUG

 

 1. Partner ma prawo do wykorzystywania znaku firmowego Usługodawca, jego nazw marketingowych oraz innych oznaczeń i symboli (logo), w zakresie niezbędnym do realizacji usług związanych Programem Partnerskim.
 2. Partner zobowiązuje się do:
 1. wykonywania usług związanych z Programem Partnerskim z zachowaniem najwyższej staranności ze szczególną dbałością o dobro, interes i wizerunek Usługodawcy;
 2. przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781.), w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych;
 3. stosowania wyłącznie sformułowań czytelnych, wyłączających możliwość wprowadzenia Klienta w błąd, w szczególności w zakresie ceny oferty oraz jej zakresu;
 4. korzystania z udostępnianych przez Usługodawcę materiałów marketingowych dostępnych w panelu Partnera w domenie www.altruists.pro. Wszelkie stworzone przez Partnera materiały promocyjne wymagają każdorazowego zatwierdzenia ze strony Usługodawcy;
 5. powstrzymywania się od działań, które mogłyby godzić w dobro, interesy, wizerunek i markę Usługodawcy.
 1. Partner zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy na adres e-mail hello@altruists.pro czy jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT (dotyczy Partnera prowadzącego działalność gospodarczą).

 

§ 4. WYNAGRODZENIE

 

 1. Usługodawca potwierdza, że z tytułu uczestnictwa w Programie Partnerskim, Partnerowi będzie przysługiwać wynagrodzenie prowizyjne.
 2. Partnerowi przysługuje wynagrodzenie jedynie w wypadku dokonania sprzedaży, skutkującej opłatą abonamentu przez Klienta poleconego przez Partnera.
 3. W wypadku zwrotu opłaty abonamentowej do Klienta, Partner traci prawo do wynagrodzenia prowizyjnego za danego Klienta, a wypłacone prowizje podlegają zwrotowi w terminie 3 dni od dnia pisemnego wezwania do jego zwrotu. Partner wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności Usługodawcy wskazanych w zdaniu poprzednim,
  z wierzytelnościami Partnera z naliczonych prowizji.
 4. Zasady naliczania wynagrodzenia prowizyjnego należnego Partnerowi określa zawsze aktualna oferta dostępna na stronie www.altruists.pro .
 5. Wynagrodzenie prowizyjne o jakim mowa §4 ust. 1 i 2 niniejszego załącznika do Regulaminu, będzie naliczane w okresach miesięcznych z dołu do 10 (dziesiątego) dnia każdego następnego miesiąca, którego dotyczy rozliczenie.
 6. Usługodawca zobowiązuje się przedstawić Partnerowi szczegółowe rozliczenie całości obrotów z Klientem, z którego wynika wysokość wynagrodzenia przysługującego Partnerowi za dany miesiąc.
 7. Płatność wynagrodzenia następuje na rachunek bankowy Partnera, w terminie do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.
 8. Partnerowi przysługuje złożenie reklamacji w przedmiocie ustalonego wynagrodzenia za dany miesiąc w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Usługodawcy rozliczenia wynagrodzenia za miesiąc. Za dzień złożenia reklamacji Strony ustalają dzień otrzymania reklamacji przez Usługodawcę. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania od Partnera. W wypadku zasadności reklamacji korekta wynagrodzenia zostanie dokonana w rozliczeniu wynagrodzenia za kolejny miesiąc, licząc od dnia rozpoznania reklamacji przez Usługodawcę.
 9. Partner powinien złożyć reklamacje na adres e-mail: hello@altruists.pro

 

§ 5. POUFNOŚĆ I ZAKAZ KONKURENCJI

 

 1. Partner zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich przekazywanych mu informacji, materiałów uzyskanych podczas szkoleń, spotkań, rozmów prowadzonych
  z Partnerem przez Usługodawcą, koncepcji biznesowych, danych podmiotów zależnych lub współpracujących z Usługodawcą, informacji o charakterze technicznym, handlowym, finansowym i organizacyjnym dotyczących Usługodawcy.
 2. Partner nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Usługodawcy w czasie udziału w Programie Partnerskim oraz prowadzić lub podejmować żadnych działań mogących mieć negatywne skutki dla Usługodawcy w zakresie czynności określonych §1 ust. 2 niniejszego załącznika do Regulaminu.
 3. Działalnością konkurencyjną jest działalność Partnera, realizowana na rzecz innego podmiotu oferującego usługi o podobnym charakterze do usług oferowanych przez Usługodawcę.
 4. Z tytułu zakazu prowadzenia przez Partnera działalności konkurencyjnej wobec Usługodawcy, Partnerowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
 5. Postanowienia znajdujące się §5 niniejszego załącznika do Regulaminu mają zastosowanie w okresie 2 lat od zaprzestania uczestnictwa w Programie Partnerskim.


 

§ 6. ZAPRZESTANIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM

 

 1. Partner może w każdym czasie zaprzestać uczestnictwa w Programie Partnerskim
  z zachowaniem jednomiesięcznego okresu ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
 2. Oświadczenie o zaprzestaniu uczestnictwa w Programie Partnerskim wymaga skierowania Usługodawca wiadomości e-mail na adres hello@altruists.pro
 3. W przypadku zaprzestania uczestnictwa w Programie Partnerskim zachowuje on prawo do ubiegania się o należne mu wynagrodzenie prowizyjne własne i grupowe
  z poleconych klientów, do czasu całkowitego rozliczenia należnego wynagrodzenia prowizyjnego, z zastrzeżeniem §5 ust. 5 niniejszego załącznika do Regulaminu.
 4. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Partnera z zachowaniem jednomiesięcznego okresu ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
 5. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Partnera z Programu Partnerskiego bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku rażących naruszeń przez Partnera postanowień Umowy, a w szczególności w przypadku:
 1. popełnienia przez Partnera przestępstwa w związku z realizacją Umowy;
 2. naruszenia zasad ochrony danych osobowych oraz tajemnicy handlowej Usługodawcy;
 3. nienależytego wykonywania Umowy mimo dwukrotnego wezwania Partnera do przestrzegania postanowień Umowy;
 4. prowadzenia działalności konkurencyjnej.
 1. W przypadku usunięcia Partnera w Programu Partnerskiego w wypadkach opisanych
  w §5 ust. 5 niniejszego załącznika do Regulaminu Partnerowi nie przysługuje prawo do ubiegania się o należne mu wynagrodzenie prowizyjne własne i grupowe z poleconych klientów.
 2. W przypadku zaprzestania uczestnictwa w Programie Partnerskim z jakiejkolwiek przyczyny Partner zobowiązany jest do zwrotu wszelkich dokumentów i druków należących do Usługodawcy w terminie 3 dni od zaprzestania uczestnictwa w Programie Partnerskim na adres siedziby Usługodawcy.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Partner przystępuje do Programu Partnerskiego na czas nieoznaczony. 
 2. Usługodawca oraz Partner zgodnie ustalają, iż przystąpienie do Programu Partnerskiego nie powoduje między nimi powstania stosunku pracy.
 3. Usługodawca oraz Partner, w przypadku gdy Parter jest Przedsiębiorcą, oświadczają że wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Usługodawcą oraz Partnerami w związku
  z przystąpieniem do Programu Partnerskiego poddaje się pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi we Wrocławiu. Jednakże Strony zgodnie oświadczają, iż wszelkie możliwe spory będą starały się rozwiązać w drodze postepowania polubownego.


 

§ 8. REKLMACJE

 

 1. Partnerowi przysługuje złożenie reklamacji w przedmiocie ustalonego wynagrodzenia za dany miesiąc w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Usługodawcy rozliczenia wynagrodzenia za miesiąc.
 2. Za dzień złożenia reklamacji Strony ustalają dzień otrzymania reklamacji przez Usługodawcę
 3. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania od Partnera.
 4. Partner powinien złożyć reklamację na adres e-mail Usługodawcy: hello@altruists.pro.